×
Grįžti

Privatumo politika

1. ĮVADAS

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija, kaip ir kokius asmens duomenis, remdamasi Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, tvarko UAB "Axioma Metering" (toliau – Įmonė), kaip jos įmonės svetainėje naudojami slapukai. Čia taip pat aprašytos pagrindinės duomenų apsaugos teisės aktuose įtvirtintos Duomenų subjekto teisės.

Įmonė:

Pavadinimas: UAB „Axioma Metering“
Įmonės kodas: 304545403
Buveinės adresas: Veterinarų g. 52, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav.
Tel.: +370 630 09588
El. paštas: metering@axioma.eu
El. paštas (prašymas, susijusiems su BDAR): duomenuapsauga@axioma.eu

Privatumo politikos tikslas - informuoti apie Įmonės užtikrinamą Duomenų subjektų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip Įmonė saugo Duomenų subjektų duomenis ir padėti suprasti, kaip ir kokie Duomenų subjektų duomenys tvarkomi, kokios yra Duomenų subjektų teisės bei jų įgyvendinimo būdai.

2. SĄVOKOS

Privatumo politika
Ši Įmonės el. svetainėje viešinama Privatumo politika.
Asmens duomenys
Bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
Duomenų subjektas
Asmuo, kurio Asmens duomenys yra tvarkomi nustatytais tikslais ir priemonėmis. Duomenų subjektas taip pat yra fizinis asmuo, susijęs su Įmonės klientu ir /arba akcininku – juridiniu asmeniu, pvz., šio juridinio asmens vadovas, akcininkas ir pan.
BDAR 
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.
Duomenų tvarkymas
Bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
Duomenų tvarkytojas
Fizinis arba juridinis asmuo, kuris Asmens duomenų valdytojo vardu ar pavedimu tvarko asmens duomenis.
Duomenų valdytojas 
Įmonė, kuri nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
Slapukai (angl. cookies)
Mažos tekstinės bylos su unikaliais identifikavimo numeriais, kurios yra perkeliamos iš www.axiomametering.com (toliau – Svetainė) į vartotojo kompiuterį. Slapukai gali būti naudojami vartotojo atpažinimui, išsaugant tinklalapio nustatymus, kaip serverio pusės sesijos identifikatorius, ar bet kaip kitaip, jei tai įmanoma pasiekti saugant tekstinius duomenis.
Tinklalapio indikatorius (angl. web beacons)
Trumpos kodo dalys, kurios yra įterpiamos į tinklalapius ar elektroninius laiškus.

1 lentelė

3. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TVARKYMO PRINCIPAI

Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas
Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai.
Tikslo apribojimo principas
Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir netvarkomi su šiais tikslais nesuderinamu būdu.
Duomenų kiekio mažinimo principas
Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.
Tikslumo principas
Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais jie tvarkomi.
Saugojimo trukmės apribojimo   principas
Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi.
Vientisumo ir konfidencialumo   principas
Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
Atskaitomybės principas
Duomenų valdytojas atsakingas už tai, kad būtų laikomasi su Asmens duomenų tvarkymu susijusių principų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų laikomasi.

2 lentelė

4. ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

Asmens duomenys tvarkomi juos gavus šiais būdais:

 • Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo Asmens duomenis siųsdami mums savo CV, motyvacinius laiškus, kandidatuojate į mūsų darbo skelbimus darbo paieškos portaluose, bendraujate su mumis telefonu, el. paštu, susitikimų metu, duomenys pateikiami naudojantis socialiniais tinklais, užpildant užklausos formas, pateikiamas mūsų elektroninėje svetainėje, duomenys pateikiami prieš sudarant sutartį ir sutarties vykdymo metu ir kt.
 • Tam tikrais atvejais duomenis apie Jus (kaip fizinį asmenį arba Jūsų bendrovės atstovus, darbuotojus ir pan.) mes galime gauti iš viešai prieinamų šaltinių, pvz. Jūsų bendrovės internetinio tinklalapio (darbuotojų, atstovų sąrašai), viešuose skelbimuose ir pan.
 • Kai duomenis gauname automatiniu būdu. Pavyzdžiui, atvykstate į mūsų vaizdo kameromis stebimas teritorijas ir/ar patalpas (tokiu atveju automatiškai gauname jūsų atvaizdą, automobilio valstybinį numerį ir pan.). Kai naudojatės mūsų valdomomis interneto svetainėmis, tam tikra informacija (pvz. interneto adresas (IP), naudojamas įrenginys, naudojama internetinė naršyklė, apsilankymų skaičius, peržiūrėti mūsų interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje ir pan.) taip pat yra renkama automatiškai.
 • Jūsų Asmens duomenis taip pat galime gauti ir iš trečiųjų šalių, pvz. Jūsų buvusio ar esamo darbdavio arba Jūsų atstovaujamo asmens (kandidato į darbuotojo pareigas Asmens duomenys iš buvusio ar esamo darbdavio renkami šioje Politikoje nustatytais atvejais, duomenys taip pat gaunami iš mūsų kliento, partnerio, vykdant tarpusavio užsakymus, sutartis ir pan.).
 • Kai Jūsų Asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka teisėtais tikslais gauname iš kitų šaltinių (pvz. registrų).


5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI

Įmonės vykdomas asmens duomenų tvarkymo pagrindas gali būti sudarytos sutarties vykdymas arba ketinimas sudaryti sutartį, Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis konkrečiu tikslu, taip pat įstatymuose nustatytų taikomų pareigų vykdymas. Įmonė taip pat gali tvarkyti asmens duomenis vadovaudamasi teisėto intereso koncepcija (pavyzdžiui, Bendrovės ir asmenų turto apsauga).

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

Įmonė Asmens duomenis gali tvarkyti šiais tikslais:

 • Paslaugų teikimo, produktų pardavimo ir kitos Įmonės vykdomos veiklos tikslu, t. y. siekiant Jums (arba Jūsų darbdaviui, atstovaujamajam asmeniui) parduoti produktus ar teikti paslaugas, o taip pat įsigyti iš Jūsų (arba Jūsų darbdavio, atstovaujamojo asmens) prekes/produktus ar užsakyti paslaugas.
 • Kandidatų į darbuotojo pareigas atrankos tikslu.
 • Vidaus administravimo ir darbo sutarties vykdymo tikslais. Tiek, kiek leidžia, o taip pat įpareigoja, teisės aktai, tvarkome darbuotojų Asmens duomenis. Darbuotojų Asmens duomenų tvarkymo taisykles išsamiai reglamentuoja Įmonės patvirtinta Asmens duomenų tvarkymo politika.
 • Įmonės teisėtų interesų ir turto, Duomenų subjektų ir jų turto saugumo užtikrinimo tikslu.
 • Atitinkamais atvejais galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus kilus teisminiam ar kitokiam ginčui.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavę Duomenų subjekto sutikimą, siūlome savo produktus ir paslaugas, tobuliname jas.
 • Siekiant atsakyti į pateiktas užklausas.


6. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

 • Produktų pardavimo, paslaugų teikimo, sutarties sudarymo ir vykdymo, apmokėjimo tikslais mes renkame informaciją apie asmenis, tiekėjus, klientus, potencialius tiekėjus ir klientus, kitas suinteresuotas šalis, taip pat duomenis apie ryšius su juridiniais asmenimis, tokius kaip juridinių asmens vadovo, akcininko, valdybos ar kito valdymo organo nario, tikrojo naudos gavėjo ir panašius duomenis (reikalingus sandoriui vykdyti juridinio asmens vardu tikslais). Šie duomenys gali būti asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris ir kita informacija, būtina ikisutartiniams santykiams palaikyti, sutarties sudarymui ir vykdymui. Asmens duomenys, reikalingi susisiekti ir komunikuoti ikisutartiniuose santykiuose, yra tvarkomi remiantis Įmonė teisėtu interesu, t. y. šie duomenys yra būtini Įmonės verslo plėtojimui bei vykdymui. Duomenys, surinkti ikisutartinių santykių laikotarpiu, bus saugomi 3 metus nuo paskutinio kontakto su potencialiu klientu arba tiekėju. Duomenys bei dokumentai, tvarkomi sutarties sudarymo bei vykdymo tikslu, yra saugomi 10 metų nuo sutartinių santykių pabaigos, nebent ilgesnis terminas nustatytas įstatymuose archyvavimo tikslais.
 • Kandidatų į darbuotojo pareigas atrankos tikslu mes renkame kandidato Asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, informacija apie darbo patirtį, diplomus, atitinkamų įrašų patikrinimai, informacija apie profesinius interesus, motyvacinis laiškas ir CV. Įmonė gali rinkti kandidato Asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, Bendrovė gali rinkti iš buvusio darbdavio prieš tai informavusi kandidatą, o iš esamo darbdavio – tik kandidato sutikimu. Ši informacija naudojama siekiant padėti apsispręsti, ar pateikti asmeniui darbo pasiūlymą. Informuojame, jog pateikdami nurodytus duomenis Jūs patvirtinate, jog sutinkate ir neprieštaraujate Įmonės vykdomam duomenų tvarkymui nurodytais tikslais darbuotojų atrankos metu. Norėdami pasilikti Jūsų Asmens duomenis po atrankos (siekiant pateikti darbo pasiūlymą pakartotinai), apie tai informuosime ir, negavę prieštaravimo tvarkyti Jūsų Asmens duomenis nurodytu tikslu, saugosime juos ne ilgiau nei 1 m. po atitinkamos atrankos pabaigos. Jums nesutikus dėl tolimesnio duomenų tvarkymo, Asmens duomenys yra nedelsiant ištrinami.
 • Vidaus administravimo ir teisės aktų vykdymo tikslais tvarkome darbuotojų Asmens duomenis. Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisykles išsamiai reglamentuoja Įmonės patvirtinta Asmens duomenų tvarkymo politika.
 • Įmonės interesų bei turto, Duomenų subjektų ir jų turto saugumo užtikrinimo tikslu mes renkame tokius duomenis, kaip asmens atvaizdas, automobilio valstybinis numeris ir pan. Šie duomenys yra tvarkomi ne ilgiau kaip 15 - 30 dienų nuo duomenų gavimo, išskyrus atvejus, kuomet šiuos duomenis, vykdydami teisės aktų reikalavimus, privalome pateikti valstybinėms institucijoms (dėl šių aplinkybių nurodytas duomenų tvarkymo terminas gali būti pratęstas).
 • Teisėtų interesų (kilus teisminiam ar kitokiam ginčui) užtikrinimo tikslu mes renkame duomenis, kurie mums buvo pateikti, neatsižvelgiant į pirminį tokių duomenų tvarkymo tikslą ar pagrindą. Jeigu tarp Jūsų ir mūsų kyla teisminis ar kitokio pobūdžio tarpusavio ginčas arba yra tikimybė tokiam ginčui kilti ateityje, mes Jūsų duomenis saugosime ilgiau, t. y. tol, kol pasibaigs atitinkamo skundo, ieškinio pateikimo ar reikalavimo pateikimo senaties terminai ir/arba įsiteisės galutinis neskundžiamas sprendimas.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu renkame asmenų kontaktinius duomenis, t. y. vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, pareigos, Įmonė, kurioje asmuo dirba, ir pan. Šiuos duomenis tvarkysime ne ilgiau kaip 3 metus nuo sutikimo dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais gavimo dienos.
 • Siekiant atsakyti į Įmonei pateiktas užklausas, tvarkome Jūsų kreipimosi turinį, t. y. Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, kita kreipimesi pateikiama informacija. Duomenys gali būti tvarkomi siekiant palaikyti komunikaciją su Jumis, kuomet mums pateikiate prašymus, skundus, atsiliepimus ir pan. Jūsų prašymą, raštą ar kitą užklausą bei su ja pateiktus bei susijusius duomenis mes tvarkome iki tol, kol išnagrinėsime Jūsų paklausimą, pateiksime atsakymą ir įvykdysime atitinkamus prašymus, o taip pat papildomą 1 metų terminą po atitinkamo prašymo įvykdymo.


7. DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Asmens duomenys gali būti atskleisti kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba sutarčiai su klientu vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims remiantis Jūsų prašymu.

Mes taip pat galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų Įmonės, kaip Duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Duomenys taip pat gali būti perduodami kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.


8. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas turi teisę:

 • Teisė žinoti apie Asmens duomenų tvarkymą bei susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis. Įmonė, gavusi asmens paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia prašomus duomenis. Asmens prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu.
 • Teisė reikalauti ištaisyti Asmens duomenisDuomenų subjektas, susipažinęs su savo Asmens duomenimis, ir nustatęs, kad jo Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į Įmonę dėl šių duomenų ištaisymo.
 • Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenisPrašymas įgyvendinamas esant tam tikroms BDAR numatytoms aplinkybėms (kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.).
 • Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymo veiksmusEsant tam tikriems BDAR nurodytiems atvejams (laikotarpiu, kol yra nagrinėjamas Duomenų subjekto prašymas dėl duomenų tikslumo ar duomenų tvarkymo ir kt.), Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad Įmonė apribotų Duomenų subjekto Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą (teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą).
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, jei tai techniškai įmanoma, sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu surinktus Asmens duomenis lengvai skaitomu formatu persiųsti jam arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų Asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose.

Tais atvejais, kai Duomenų subjekto Asmens duomenis Įmonė tvarko jo sutikimo pagrindu, Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą ir šiuo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nedelsiant nutrauktas. Sutikimo atšaukimas nepaneigia Duomenų subjekto duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas iki tokio sutikimo atšaukimo, teisėtumo.

Duomenų subjektas taip pat turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas – A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, interneto svetainės adresas – www.ada.lt), jei Duomenų subjektas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiat jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Siekdami kuo greičiau atsakyti ir išspręsti klausimus, susijusius su BDAR taikymu, maloniai prašome pirmiausia kreiptis į Įmonę.


9. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Prašymą dėl nurodytų teisių įgyvendinimo Duomenų subjektas turi pateikti Asmens duomenų valdytojui, t. y. nurodytai Įmonei.

Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai atvykę į Įmonę, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu duomenuapsauga@axioma.eu). Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant, bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų, nutrauksime Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums taikomos teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.


10. SLAPUKAI

Naudojimo tikslas

Svetainė naudoja Slapukus ir tinklalapio indikatorius siekiant vartotojui pateikti pilnesnę bei labiau suasmenintą patirtį naudojant Svetainę. Šios technologijos leidžia geriau suprasti vartotojo elgesį bei palengvinti ir įvertinti paslaugų, reklamos ir paieškos efektyvumą, taip pat išanalizuoti tendencijas ir pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Įspėjimas vartotojui ir vartotojo sutikimo gavimas

Apsilankius Svetainėje pirmą kartą, ekrano viršuje pasirodo reklaminis skydelis, įspėjantis vartotojus, kad Svetainė naudoja Slapukus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Reklaminiame skydelyje klausiama, ar Jūs norite sužinoti daugiau informacijos ir pateikiama nuorodą į šią Privatumo politiką. Jei Jūs pasirinksite ignoruoti perspėjimą ir tęsite Tinklalapio naudojimą, mes patalpinsime Slapuką Jūsų kompiuteryje užfiksuodami šį pasirinkimą ir Jūsų tolesnis naršymas tinklalapyje bus laikomas sutikimu su Slapukų naudojimu. Apsilankius Svetainėje ateityje, perspėjimas apie Slapukų naudojimą nebepasirodo Jūsų ekrane, tačiau galimybė atsisakyti Slapukų naudojimo visada egzistuoja per naršyklės nustatymus čia (https://www.axiomametering.com/lt/privatumo-politika).

Naudojamų slapukų tipaiTIPAS

PAVADINIMAS

APRAŠYMAS

GALIOJIMAS

Google Analytics
_ga
Naudojamas statistinei informacijai apie interneto Svetainės lankomumą rinkti
2 metai
Google Analytics
_gat
Naudojamas riboti kreipimusi skaičiui į doublevkick.net
1 minutė
Google Analytics
_gid
Naudojamas statistinei informacijai rinkti
24 valandos
Tvs sistemos sesijos identifikatorius
october_session
Naudojamas kaip turinio valdymo sistemos sesijos identifikatorius
Iki interneto Svetainės lango uždarymo pabaigos


Slapukų nustatymų valdymas 

Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos Slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti. Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami Slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Norėdami daugiau sužinoti kaip tvarkyti ar pašalinti Jūsų naršyklėje įdiegtus Slapukus, apsilankykite Jūsų naudojamos naršyklės interneto puslapyje arba peržiūrėkite trumpą instrukciją populiariausioms naršyklėms čia: Chrome; Mozilla, Edge; Safari; Opera.

Jūs taip pat galite bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo pateikdami mums prašymą elektroniniu paštu duomenuapsauga@axioma.eu. Atšaukdami savo sutikimą dėl Slapukų naudojimo, Jūs taip pat turite ištrinti Jūsų naršyklėje įdiegtus Slapukus.


11. POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Privatumo politika įsigalioja 2018-05-25.

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje.

Jei prisijungiate prie Svetainės po tokio atnaujinimo/pakeitimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Privatumo politikos apačioje pateikiama atnaujinimo data nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.Informuojame, kad šioje interneto svetainėje yra naudojami slapukai. Paspaudę mygtuką „SUTINKU” arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl slapukų naudojimo. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Detalesnė informacija pateikiama Privatumo Politikoje.